ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو

ترانس های هرمتیک ایران ترانسفو

اکتیوپارت ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو کاملا مشابه ترانس های توزیع روغنی نوع کنسرواتوری می باشد و در هر دو مدل، هسته و سیم پیچ ها در روغن تانک غوطه ور می باشند و حرارت ایجاد شده در ترانس توسط روغن به فضای بیرون هدایت می شود.

در ترانس های روغنی کنسرواتوری به دلیل وجود منبع انبساط، روغن ترانس با هوای بیرون در تماس است در حالی که در ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو ، تانک ترانس کاملا بسته و با حذف منبع انبساط هیچ مسیر ارتباطی با هوای اطراف وجود ندارد. تماس روغن با هوا و در نتیجه نفوذ اکسیژن و رطوبت در ترانس های روغنی کنسرواتوری منجر به نیاز به سرویس و نگهداری دوره ای مرتب و همچنین پیری زودرس عایق سیم پیچ آنها می شود.

در ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو ، برای کنترل انبساط و انقباض روغن، دو نوع طراحی پیش بینی شده است. یکی بکارگیری مخزن ارتجاعی (مخزن با دیواره کنگره ای یا وله ای) و دیگری بکارگیری از بالشتک نیتروژن در داخل تانک ترانس. بر همین اساس دو نوع ترانس روغنی هرمتیک تعریف شده است:

  • ترانس روغنی هرمتیک دیواره کنگره ای (وله ای)

مخزن این نوع ترانس های هرمتیک از فولاد با قابلیت ارتجاعی و تغییر حجم به صورت محدود ساخته می شوند به گونه ای که قابلیت تحمل حداکثر فشار ناشی از انبساط روغن را در بالاترین میزان حرارت داشته باشد.

  • ترانس روغنی هرمتیک با بالشتک گازی

در این نوع از ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو ، تانک روغن را با ارتفاع بیشتر پیش بینی نموده و یک بالشتک پر شده از یک گاز خنثی مانند نیتروژن را در فضای اضافی بالای تانک یعنی بین سطح روغن ترانس و سقف تانک و درپوش ها قرار می دهند. بالشتک خاصیت ارتجاعی داشته و می تواند با فشرده شدن گاز داخل آن، کوچک شود. به این ترتیب در اثر افزایش دمای ترانس و انبساط روغن، گاز داخل بالشتک فشرده شده و فضای لازم برای روغن منبسط فراهم می شود. به محض کاهش مجدد دمای روغن، بالشتک به حالت قبل خود بر می گردد.

برخی مزایای ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو نسبت به ترانس های روغنی کنسرواتوری به شرح زیر می باشد:

  • کاهش ارتفاع نهایی ترانس به دلیل حذف منبع انبساط
  • حذف متعلقات جانبی دیگر از قبیل محفظه رطوبت گیر و سیلیکاژل، روغن نما و رله بوخهلتس
  • عدم نیاز به سرویس و نگهداری مرتب روغن

از طرفی نیاز به مانیتورینگ (پایش) وضعیت روغن به دلیل احتمال افزایش بیش از حد دما و فشار و در نتیجه احتمال انفجار آن در ظرفیت های بالا می تواند از ایرادات آن باشد.

قیمت ترانس های نرمال هرمتیک 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
38,000,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
55,163,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
74,448,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
83,838,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
112,379,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
115,661,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
126,123,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
139,862,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
162,674,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
189,847,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
233,317,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
293,391,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
373,514,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
438,808,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
512,222,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
612,163,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو

قیمت ترانس های کم تلفات هرمتیک 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
37,527,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
56,316,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
73,360,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
87,664,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
109,267,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
120,478,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
130,128,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
151,277,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
177,472,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
213,216,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
288,930,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
344,408,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
403,152,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
475,801,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
536,855,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
685,111,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
799,141,000

قیمت ترانس های کم تلفات هرمتیک 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
43,714,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
61,545,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
94,467,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
100,528,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
124,179,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
142,814,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
155,507,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
170,013,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
198,124,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
243,719,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
326,866,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
395,147,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
458,661,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
551,154,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
610,873,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
839,852,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
929,061,000

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو، ترانسفورماتور توزیع، ترانس کم تلفات، ترانس خشک، ترانسفورماتور هرمتیک، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.