ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو

ترانس های هرمتیک ایران ترانسفو

اکتیوپارت ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو کاملا مشابه ترانس های توزیع روغنی نوع کنسرواتوری می باشد و در هر دو مدل، هسته و سیم پیچ ها در روغن تانک غوطه ور می باشند و حرارت ایجاد شده در ترانس توسط روغن به فضای بیرون هدایت می شود.

در ترانس های روغنی کنسرواتوری به دلیل وجود منبع انبساط، روغن ترانس با هوای بیرون در تماس است در حالی که در ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو ، تانک ترانس کاملا بسته و با حذف منبع انبساط هیچ مسیر ارتباطی با هوای اطراف وجود ندارد. تماس روغن با هوا و در نتیجه نفوذ اکسیژن و رطوبت در ترانس های روغنی کنسرواتوری منجر به نیاز به سرویس و نگهداری دوره ای مرتب و همچنین پیری زودرس عایق سیم پیچ آنها می شود.

در ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو ، برای کنترل انبساط و انقباض روغن، دو نوع طراحی پیش بینی شده است. یکی بکارگیری مخزن ارتجاعی (مخزن با دیواره کنگره ای یا وله ای) و دیگری بکارگیری از بالشتک نیتروژن در داخل تانک ترانس. بر همین اساس دو نوع ترانس روغنی هرمتیک تعریف شده است:

  • ترانس روغنی هرمتیک دیواره کنگره ای (وله ای)

مخزن این نوع ترانس های هرمتیک از فولاد با قابلیت ارتجاعی و تغییر حجم به صورت محدود ساخته می شوند به گونه ای که قابلیت تحمل حداکثر فشار ناشی از انبساط روغن را در بالاترین میزان حرارت داشته باشد.

  • ترانس روغنی هرمتیک با بالشتک گازی

در این نوع از ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو ، تانک روغن را با ارتفاع بیشتر پیش بینی نموده و یک بالشتک پر شده از یک گاز خنثی مانند نیتروژن را در فضای اضافی بالای تانک یعنی بین سطح روغن ترانس و سقف تانک و درپوش ها قرار می دهند. بالشتک خاصیت ارتجاعی داشته و می تواند با فشرده شدن گاز داخل آن، کوچک شود. به این ترتیب در اثر افزایش دمای ترانس و انبساط روغن، گاز داخل بالشتک فشرده شده و فضای لازم برای روغن منبسط فراهم می شود. به محض کاهش مجدد دمای روغن، بالشتک به حالت قبل خود بر می گردد.

برخی مزایای ترانسفورماتور هرمتیک ایران ترانسفو نسبت به ترانس های روغنی کنسرواتوری به شرح زیر می باشد:

  • کاهش ارتفاع نهایی ترانس به دلیل حذف منبع انبساط
  • حذف متعلقات جانبی دیگر از قبیل محفظه رطوبت گیر و سیلیکاژل، روغن نما و رله بوخهلتس
  • عدم نیاز به سرویس و نگهداری مرتب روغن

از طرفی نیاز به مانیتورینگ (پایش) وضعیت روغن به دلیل احتمال افزایش بیش از حد دما و فشار و در نتیجه احتمال انفجار آن در ظرفیت های بالا می تواند از ایرادات آن باشد.

قیمت ترانس های نرمال هرمتیک 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
52,418,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
76,097,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
106,418,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
117,659,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
147,504,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
157,554,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
177,010,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
192,954,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
226,365,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
266,425,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
326,504,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
410,988,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
523,119,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
613,760,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
716,525,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
822,838,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV ایران ترانسفو

قیمت ترانس های کم تلفات هرمتیک 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
51,766,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
77,685,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
104,839,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
123,019,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
143,419,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
164,112,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
182,619,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
208,699,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
246,946,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
299,228,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
404,314,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
482,347,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
564,542,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
665,463,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
750,901,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
920,842,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
1,074,064,000

قیمت ترانس های کم تلفات هرمتیک 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
62,357,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
87,796,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
134,781,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
143,429,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
177,162,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
203,735,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
221,859,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
242,563,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
282,669,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
347,743,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
466,380,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
564,095,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
654,686,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
785,804,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
870,957,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
1,197,734,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
1,324,902,000

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو، ترانسفورماتور توزیع، ترانس کم تلفات، ترانس خشک، ترانسفورماتور هرمتیک، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.