مدارک فنی ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف – MOF نیرو ترانس