سوالات متداول ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس

کاردان ترانس نمایندگی نیرو ترانس

انواع ترانس های اندازه گیری ( ترانس جریان سی تی CT – ترانس ولتاژ پی تی PT )

ترانس اندازه گیری مرکب یا ترانس اندازه گیری هوایی MOF ام او اف

سوالات متداول ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس

ام او اف نیرو ترانس - MOF نیرو ترانس
  •  محل احداث تجهیزات پست اندازه گیری هوایی از لحاظ دسترسی چگونه باید باشد؟

پست اندازه گیری هوایی و ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس مشترک باید به گونه ای نصب شده باشد که راه دسترسی برای قرائت مقادیر لوازم اندازه گیری از معابر عمومی برای کارشناسان شرکت توزیع فراهم باشد

  • چنانچه ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس و پست اندازه گیری هوایی خارج از ملک متقاضی نصب شود، مسئولیت نگهداری و حراست از آن با کیست؟

تنها مسئولیت حراست از سرقت ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس و پست اندازه گیری هوایی به عهده متقاضی و مشترک است سایر موارد به عهده شرکت توزیع منطقه می باشد.

  • نقطه تحویل برق به مصرف کننده یا مشترک در سیستم پست های اندازه گیری هوایی کجاست؟

نقطه تحویل نقطه ای است که تاسیسات شرکت توزیع به تاسیسات مشترک متصل و در آن محل تجهیزات اندازه گیری نصب می شود. در سیستم پست های اندازه گیری هوایی این نقطه، ترمینال خروجی ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF است که در سمت مشترک می باشد.

  • مشترکین مصارف سنگین که واجد شرایط نصب پست اندازه گیری هوایی هستند چه مشترکینی می باشند؟

به مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بصورت دیماندی و بیش از ۲۵۰ کیلووات می باشد و از طریق شبکه فشار متوسط تغذیه می شوند مشترکین مصارف سنگین در شبکه های توزیع محسوب می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانس اندازه گیری مرکب ( ترانس اندازه گیری هوایی ) MOF  ام او اف با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده نیرو ترانس ) تماس حاصل فرمایید.

Related Posts

پیام خود را بگذارید