مدارک فنی ترانس اندازه گیری نیروترانس – ترانس جریان و ترانس ولتاژ نیرو ترانس