مدارک فنی ترانس جریان (سی تی – CT) – ترانس ولتاژ (پی تی – PT) نیرو ترانس